Hieronder vind je in het kort beschreven de professionele eisen waaraan de praktijk voldoet. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke onderdelen vind je onderaan bij ‘Downloads”.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige  behandelingsovereenkomst (WGBO).

Stephanie Sanders conformeert zich aan wet AVG en WGBO.

Verslaglegging

Bij aanvraag van een consult zal de client om persoonsgegevens gevraagd worden. Deze worden vastgelegd in een papieren dossier. Er wordt ook een beknopt digitaal dossier aangemaakt via een clientenlogin zodat client en behandelaar (en indien gewenst en met toestemming client externe behandelaars) in beveiligde omgeving met elkaar kunnen communiceren.

Het doel van de verslaglegging is:
• registratie van de geleverde zorg;
• naslag voor Stephanie Sanders en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

Inzagerecht

Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt je verzoeken deze te wijzigen.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer Stephanie Sanders het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient dien je hiervoor  toestemming te geven.
Indien Stephanie Sanders zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal eerst nagegaan worden of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan Stephanie Sanders overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook Stephanie Sanders heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over de begeleiding door Stephanie Sanders dan kun je dat bij haar kenbaar maken. Meestal kan met een goed gesprek veel opgelost worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je je wenden tot de beroepsverenigingen waar Stephanie Sanders lid van is.

Meldcode

Stephanie Sanders conformeert zich aan de wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Downloads Lactatiekunde:

Algemene Voorwaarden NVL

2018-NVL-privacyprotocol-wet-AVG

Klachtenprocedure

Evaluatieformulier

WHO-Code

 

Downloads Psychologie:

Beroepsorganisatie NFG / vakgroep VPMG

Privacy reglement

Klachtenprocedure / Aangesloten bij Quasir

protocol-meldcode

Akte van licentie NFG 2019-2021

Behandelovereenkomst

Licentie RBCZ 2020

 

 

AGB 9010-3888

NFG Registerlid VPMW

RBCZ 171063R

SKJ kamer psychologen 130005511

NVL 35307

IBCLC-L-31695

Copyright:  Stephanie Sanders 2020
Design:  Vindbare Website